مدتها بود درفضای سیاسی کشور وبین نیروهای ارزشی،انقلاب،بحثی رواج یافته بود وعده ای از مسولین صراحتآ اعلام کردند که باید رابطه مان را با آمریکا درست کنیم.واستدلاتیرابرای این مسئله مطرح می کردند.کار به جایی رسید که عده ای به جهت اطمینان آفرینی های دولت جناب آقای احمدی نژاد در زمینه سیاست خارجی،بخصوص درآغاز کار دولت هشتم،نقد رفتار دولت رادر این خصوص برنتابیدندوحتی نقادی این خطای آشکار را مخالفت با رهبری معظم نامیدند.درچنین فضایی،حدوددوسوم سخنرانی مقام معظم رهبری درجمع مسولین دولت،به موضوع آمریکا ونفی مذاکره اختصاص یافت وایشان صراحتآ اعلام کردند که مخالفت  آمریکا با ما ومخالفت ما با آمریکا،مثل مخالفت ماواسرائیل،یک مخالفت مبنایی است....واز همین رو حاضر به مذاکره نیستیم..درمورد آمریکا:نگاه ایالات متحده ی آمریکا به نظام اسلامی،نگاه نفی موجودیت است؛این رادر طول سالها کاملآ فهمیدیم.البته خودشان می گویند نه خیر، تغییر رفتار. تغییر رفتاری که آنها میگویند، اگرچه همیشه هم روی آن پافشاری ندارند،معنایش نفی هویت است...ما هم نگاهمان به آمریکا،نفی موجودیت استکباری آمریکاست..

 


استکباری بودن آمریکا،سلطه ی جهانی بودن،ابرقدرتی آمریکا،از نظر ما مردود است؛ما قبول نداریم.پس این شد مخالفت بنیانی*