بی تجربگی...

نسل جوان همه چیزش خوب است؛جز بی تجربگی. هر چه هم که شما بگویید نه، بی تجربه نیستیم، همان اصرارتان دلیل بی تجربگی است  یک ده پانزده، سال دیگر این را قبول می کنید. آنهایی که در سن کنونی شما هستند،بی تجربه اند، این سخن را بایستی از آن کسانی که دوران شما را گذرانده اند، چشم بسته قبول کنید؛ چاره ای هم ندارید؛ چون این دورانی که شما درآن هستید، آن ها دیده اند، وآن دورانی را که آنها درآن بوده اند،شما ندیده اید..

/ 0 نظر / 8 بازدید