جقدر از گروه فراماسونها می دانید

اولین شکل فراماسون ها ١-هرم است ٢-چشم جهان بین وعدد١٣یکی از عددهای مقدس فراماسون ها ویهود بود ودر سال ١٠١۵اهدافشان این بود..اقتصد واشغال سرزمین فلسطین وهمه را با نیت قربــت الی الله می کشتند واین جنگ۴-٣طول کشید وبرای حفاظت ازاین سرزمین شوالیه هایشان در جاهای مختلفی ساکن می کردند هدف..حفاظت از بیت المقدس سال١١٧٨صلاح الدین ایوبی حمله وسرزمین را از یهودی ها گرفتند وتفکر فراماسونی را سینه به سینه منتقل  کردند از١٧١٧به بعد یهودی ها سوار بر فراماسونی شدند.

/ 0 نظر / 13 بازدید