جنگ نرم.1..

وتفکر خود را جایگزین آن کند کدام تفکر ایستادگی دارد تا حالا اینها سوال می کردند.

ابعاد جنگ نرم***بکی از مهم ترین ابعاد جنگ نرم.فرهنگی_ارزش های بنیادی-خدا،ستیز با استکبار درستکاری رامورد هدف قرار می دهد بنیادی پایه ای.نگرش به بیگانگان،سیاسی،نگرش به نوع حکومت، ترجیحات اخلاقی،حمله به آداب ورسوم ها،مبنای ایران* عاشورا چطور به آن حمله کردند

بعد سیاسی.انسجام سیاسی-اعتراض جویی ها-درست کردن طومار ١میلیونی وراهپیمایی ها.

/ 0 نظر / 7 بازدید