برگزاری اجلاس عدم تعهد نشانه شکست خط تحریم امریکا علیه ایران است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه برگزاری اجلاس سران عدم تعهد موجب ایجاد یک تحول بین المللی در ایران اسلامی خواهد شد، گفت:

برگزاری این اجلاس در ایران نشانه شکست خط تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است.

حبیب الله عسکر اولادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور سران پنجاهکشور دنیا در شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران گفت: با توجه به حضورپنجاهرئیس کشور و حضور 150 هیئت خارجی جمهوری اسلامی ایران منقش مهمی داشته باشد.

وی افزود: معتقدم دیدار ی تواند در میزبانی و آهنگدادن به جنبش غیر متعهد ها سران و هیئت های 150 کشور جهان با مقام معظم رهبری وسخنان ایشان در مراسم افتتاحیه شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد می تواند نقشه راهجدیدی در آینده این جنبش ترسیم کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به فضا سازی رسانه های غربی در خصوص برگزاری اجلاسعدم تعهد در تهران اشاره و افزود: برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران در شرایطی کهدشمنان به دنبال منزوی کردن ایران بودند، شکست کاملی برای استکبار و طرح انزوایایران است که قصد داشتند به ما تحمیل کنند.

وی خاطرنشان کرد: واگذاری مسئولیت برگزاری این اجلاس بزرگ در جهان به ایراننشانه امنیت و ثبات کشورمان است و اقتدار، رشد و بالندگی نظام جمهوری اسلامی ایرانرا به جهانیان نشان خواهد داد.

عسکر اولادی با تاکید بر اینکه برگزاری موفقیت آمیز اجلاس بین المللی جنبش عدمتعهد در تهران آمریکا و غرب را به تجدید نظر در محاسباتشان نسبت به جمهوری اسلامیایران ناچار می کند، گفت: البته جمهوری اسلامی ایران هم در این زمینه نقش مهمی داردو باید به گونه ای رفتار کند که تحریکات جدیدی به وجود نیاید تا غرب هم ناچار بهتجدید نظر و عقب نشینی شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه بهطور حتم برگزاری اجلاس سران عدم تعهد موجب ایجاد یک تحول  بین المللی در ایراناسلامی خواهد شد، گفت: برگزاری این اجلاس در ایران نشانه شکست خط تحریم آمریکا علیهجمهوری اسلامی ایران است.

/ 0 نظر / 15 بازدید